Gwork

Witamy w gwork.pl!


Aby zacząć prosimy wypełnić formularz, skontaktujemy się z tobą w celu aktywacji i konfiguracji usługi w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych.

Akceptuj Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY WSPOMAGAJĄCEJ ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI W SYSTEMIE TELEPRACY – Gwork.pl1. WSTĘP


Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały stworzone w oparciu o ustawodawstwo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. Przedmiot Regulaminu stanowią zasady korzystania i funkcjonowania internetowej platformy wspomagającej zarządzanie pracownikami w systemie telepracy znajdującej się pod adresem internetowym Gwork.pl. Każdy potencjalny Zamawiający chcący korzystać z platformy, zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody oraz akceptacji wszystkich jego postanowień jest uprawniony do podejmowania dalszych czynności.2. DEFINICJE


Gwork – platforma internetowa do obsługi klientów, personelu i zleceń, przy użyciu której Usługobiorca ma możliwość odpłatnego zarządzania firmą i jej pracownikami z dowolnego miejsca z dostepem do internetu. Aplikacja zawiera pakiet e-usług: ZADANIA- obsługę zleceń, CRM-baza klientów, PLIKI- bazę dokumentów firmowych, RAPORTY-moduł raportu pracy, oraz E-SZKOLENIA- moduł szybkiego szkolenia pracowników w firmie


Regulamin – niniejszy regulamin, określający zakres i warunki korzystania oraz funkcjonowania platformy internetowej Gwork


Umowa – zawarta w formie pisemnej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa o świadczenie Usług


Usługi – czynności wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w celu umożliwienia Usługodawcy korzystania z platformy internetowej


Użytkownik- osoba korzystająca z platformy internetowej Gwork.pl


Usługobiorca – przedsiębiorca zainteresowany korzystaniem z usługi Gwork.


Usługodawca - SPECTRON NET Mateusz Browiński
3. SPECYFIKACJA INTERENTOWEJ PLATFORMY GWORK


Podstawą funkcjonowania platformy Gwork.pl jest wspieranie telepracy. Jest to przede wszystkim system zapewniający kompleksowo obieg informacji i dokumentacji w firmie. Wszystkie informacje zbierane są w formie cyfrowej i archiwizowane na serwerze. Platforma Gwork powstała w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w odpowiedzi na zapotrzebowanie w obszarze aplikacji internetowych wspomagających codzienną pracę przedsiębiorstw.

Platforma Gwork to Pakiet e-usług, w której skład wchodzą następujące moduły:


 • ZADANIA – automatyczne planowanie i kontrola zadań oraz przesyłanie wyników prac, dostosowanych indywidualnie dla poszczególnych zawodów. Moduł nadaje się do obsługi projektów.

 • CRM – narzędzie do komunikacji z rynkiem, historia wszystkich zdarzeń związanych z klientem takich jak telefony, spotkania, zamówienia, baza adresowa

 • Pliki – baza dokumentów firmowych, aktualne wzory wszystkich dostępnych w firmie umów, pism, ofert i dowolnej dokumentacji w formie plików elektronicznych

 • RAPORTY – moduł umożliwia wyświetlenie dokładnego raportu pracy dowolnych pracowników firmy z możliwością wyszczególnienia terminów, projektów itp.

 • E-SZKOLENIA – możliwość udostępnienia pracownikom prezentacji multimedialnej z testem sprawdzającym nabytą wiedzę4. ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI GWORK


 1. Na podstawie Umowy zawartej między Usługobiorcą i Usługodawcą, Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy usługę polegającą na zapewnieniu dostępu do platformy zainstalowanej na serwerze Usługodawcy, będącego w jego wyłącznym władaniu. Usługobiorca zobowiązuje się zapłacić Usługodawcy za świadczoną usługę wynagrodzenie w kwocie ustalonej w umowie. Zakres możliwości, jakie daje Usługobiorcy skorzystanie z platformy Gwork jest wskazany w pkt 3 niniejszego regulaminu.

 2. Każdy Usługobiorca korzystający z usługi Gwork może posiadać jedno lub więcej kont w platformie. Z jednego konta Usługodawcy może korzystać więcej niż jeden użytkownik. Usługodawca pobiera wynagrodzenie wg umowy, opłaty uzależnione są od ilości użytkowników korzystających z platformy.

 3. Usługobiorca podpisuje umowę z Usługodawcą na czas określony lub nieokreślony z możliwością zrezygnowania z usług Usługodawcy na podstawie 2 miesięcznego wypowiedzenia umowy.

 4. Platforma Gwork jest aktywowana przez Usługodawcę w ciągu 24 godzin od momentu podpisania umowy.

 5. Zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz 1204) Usługobiorca dokonując rejestracji wyraża zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na podany przez niego adres e-mail, wiadomości o charakterze handlowym oraz przetwarzanie ich przez Usługodawcę na zasadach określonych przepisami ustawy.5. PRAWA I OBOWIAZKI USŁUGODAWCY


 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego udostępniania platformy Gwork Usługobiorcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu serwerów, związanych z konserwacją systemu.

 2. Usługodawca gwarantuje, że wszelkie dane zapamiętane w bazie danych (z wyłączeniem wgrywanych plików) na platformie internetowej Gwork nie zostaną utracone ani zniszczone. Kopie zapasowe plików są wykonywane po wykupieniu dodatkowej usługi o nazwie Backup.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek rodzaju szkody Usługobiorcy, będące następstwem korzystania bądź braku możliwości korzystania z platformy Gwork, spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem.

 4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Usługobiorcy pomoc techniczną w zakresie korzystania z platformy Gwork poprzez usuwanie zgłoszonych przez Usługobiorcę błędów, uniemożliwiających jego właściwe funkcjonowanie oraz doradztwo w zakresie korzystania z platformy, świadczone za pomocą poczty elektronicznej. Zarówno błędy jak i pytania Usługobiorca uprawniony jest zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@gwork.pl

 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo usuwania treści i materiałów zamieszczonych przez Usługobiorcę niezgodnych z obowiązującym ustawodawstwem lub powszechnie przyjętych za obraźliwe.

 6. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w łączności, które wynikły z niezależnych od niego przyczyn.

 7. Dostęp do zasobów i danych Usługobiorcy jest możliwy wyłącznie za pomocą hasła jednoznacznie identyfikującego Usługobiorcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu do zasobów i danych Usługobiorcy przez osoby nieupoważnione na skutek ujawnienia lub "złamania" hasła identyfikującego Usługobiorcę. Usługodawca zaleca Usługobiorcy regularną zmianę hasła identyfikującego Usługobiorcy oraz jego użytkowników.

 8. Usługodawca zobowiązuje się do podjęcia działań zabezpieczających system przed dostępem osób nieuprawnionych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zabezpieczenie systemu przed zdalnym, nieuprawnionym dostępem do systemu oraz za jakiekolwiek szkody z tego wynikające (piractwo komputerowe).6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY


 1. Usługobiorca jest zobowiązany chronić hasło dostępu do platformy Gwork.

 2. Usługobiorca ma prawo posiadać jedno lub więcej kont. Do konta Usługobiorcy może być przyporządkowany więcej niż jeden użytkownik.

 3. Usługobiorca oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa konieczne do zamieszczanych materiałów.

 4. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych osób korzystających z usług Usługodawcy.

 5. Usługobiorca zobowiązuje się do nie działania na szkodę innych osób korzystających z usług Usługodawcy.

 6. Usługobiorca nie może wykorzystywać systemu Usługodawcy do umieszczania danych niezgodnych z obowiązującym ustawodawstwem lub powszechnie przyjętych za obraźliwe.

 7. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania usługi Usługobiorca zobowiązany jest zgłaszać Usługodawcy.7. OPŁATA


 1. Za możliwość korzystania z platformy Gwork Usługobiorca uiszcza opłatę zgodną z podpisana umową.

 2. Wysokość oraz termin dokonania opłaty należnej Usługodawcy określone są w zawartej przez strony umowie.

 3. Opłatę należną Usługodawcy, Usługobiorca wpłaca na konto Usługodawcy wskazane w umowie.

 4. Usługodawca jest uprawniony do zawieszenia Usługobiorcy dostępu do platformy Gwork w całości, w przypadku gdy, Usługobiorca nie uiści opłaty w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.833) Usługobiorca platformy Gwork podpisując umową o korzystanie z usług wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę swoich danych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych.9. PRZEPISY KOŃCOWE


 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu, a których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę.

 2. Niniejszy regulamin stanowi załącznik do umowy i jest jej integralną część.